Zásady zpracování osobních údajů


S veškerými osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (GDPR).
Správcem osobních údajů je Tereza Ščerbová, IČO: 09018581, se sídlem Kladrubská 311, Praha 9 – Letňany, 199 00, zapsaná v Živnostenském rejstříku Praha
e-mail: tereza@terezascerbova.cz, kontaktní telefon +420 605 833 166

Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro následující účely:

1. poskytování služeb
2. komunikace s klienty
3. plnění zákonných povinností
4. vedení účetnictví
5. marketing – zasílání newsletteru


Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým klientem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu, než se sami odhlásíte.
Pokud nejste mým klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu, než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Osobní údaje uchovávám v tajnosti, nicméně k některým z nich mohou mít v nezbytném rozsahu přístup moji dodavatelé technických a administrativních služeb za účelem zajištění kvalitních služeb nebo v případech stanovených zákonem také státní orgány. Ochrana údajů včetně jejich důvěrnosti u mých spolupracovníků a dodavatelů je zajištěna smluvními závazky.

Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů:
• Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F (webové služby poskytované společností Facebook)
• Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (statistika návštěvnosti Adwords)
• Mailer Lite, Paupio 46, Vilnius, Lithuania (komunikace s klienty a návštěvníky webu, rozesílání newsletteru, zasílání zakoupených elektronických produktů)
• Simpleshop – systém pro komunikaci a automatizovanou fakturaci
• ComGate – platební brána

• případně dalším poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužívám

Detailnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v dalších částech těchto podmínek níže:
1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, tedy zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, a od 25.5.2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
2. Prodávající je správcem osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Prodávající osobní údaje předá třetím osobám pouze v rozsahu nezbytném splnění ke účelu jejich zpracování, tedy např. dopravcům, provozovatelům platebního styku, případně dalším subdodavatelům. Zpracovatel musí dodržovat ochranu osobních údajů minimálně ve stejné míře jako správce.
3. Osobní údaje nebudou zpracovávány mimo území Evropské Unie.
4. Zpracovávané osobní údaje, důvod a účel jejich zpracování. Prodávající zpracovává tyto osobních údaje kupujícího (zájemce): jméno a příjmení, adresu bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty a telefonní číslo.
5. Účel, pro které prodávající osobní údaje zpracovává, je (i) vyřízení objednávky, (ii) zaslání zboží v rámci plnění kupní smlouvy a (iii) zasílání informačních e-mailů prodávajícím, a to zejména s aktuálními novinkami a akčními nabídkami.
6. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je (i) plnění smlouvy včetně opatření před splněním smlouvy na žádost kupujícího (např. dohoda o konkrétní podobě služby), (ii) oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu a (iii) souhlas se zasíláním informačních e-mailů a zveřejněním fotografií, které kupující prodávajícímu zašle.
7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje podle způsobu jejich získání buď v elektronické, nebo papírové podobě. Prodávající prohlašuje, že přijal potřebná technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich ohrožení, úniku či poškození.
Údaje získané za účelem plnění smlouvy budou prodávajícím uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy, uplatnění nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let) a zákonných povinností souvisejících s uzavřenou smlouvou a jejím splněním, jako jsou účetní, daňové a další povinnosti, a to po dobu, kterou stanoví příslušné právní předpisy.
8. Údaje získané za účelem zasílání informačních emailů a zveřejnění fotografií na webu prodávajícího na základě souhlasu kupujícího budou prodávajícím uchovávány do okamžiku odvolání souhlasu kupujícím.
9. Na webu provozovaném prodávajícím jsou používány soubory cookies, které ukládají webové stránky prodávajícího na zařízení kupujícího a umožňují použití záznamů o návštěvě webových stránek prodávajícího. Tím, že kupující používá webové stránky s prohlížečem, v němž jsou nastavené cookies, souhlasí s jejich užitím. Prodávající nespojuje informace z cookies s kupujícím jako konkrétním uživatelem. Preference ohledně cookies je možné nastavit v rámci prohlížeče kupujícího, kde je lze i úplně zakázat a vymazat.
10. Kupující má ohledně osobních údajů zejména následující práva:(i) právo přístupu ke svým osobním údajům zahrnující právo vyžádat si od prodávajícího potvrzení o tom, zda osobní údaje spravuje a pokud ano, jaké, za jakým účelem, komu jsou předávány, jak dlouho budou uchovávány apod., (ii) právo na opravu či doplnění případných nepřesností, (iii) právo na výmaz, jestliže (už) není dán důvod pro jejich zpracování, (iv) právo vznést námitku (např. nesprávnosti či protiprávnosti uchovávání údajů), (v) právo na přenositelnost údajů – tj. v některých případech právo na získání svých osobních údajů od prodávajícího za účelem předání jinému správci, (vi) právo vznést námitku, (vii) právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
11. Právo odvolat souhlas
Pokud kupující nesouhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách a nabídkách, je oprávněn kdykoliv prodávajícímu oznámit svůj nesouhlas se zasíláním takových e-mailů. Nejjednodušším způsobem je využít odkaz obsažený v každém informačním emailu.
Odvolání či neudělení takového souhlasu nemůže být důvodem pro neuzavření či neplnění smlouvy ze strany prodávajícího.
12. Prohlášení kupujícího
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s Ochranou osobních údajů a porozuměl jejímu obsahu, zejména rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu a důvodu tohoto zpracování, je si vědom svých práv vyplývajících z ochrany osobních údajů a s Ochranou osobních údajů souhlasí.
13. V případě, že kupující požaduje doplňující informace, může se kdykoliv obrátit na prodávajícího, který mu je poskytne.

Obecné podmínky zpracování osobních údajů – Kariérové poradenství, koučink:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuji své klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

• osobní údaje klientů zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (rušení a přesun konzultací).
• Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji klienty informovat o případné změně termínů, zasílat jim potřebné informace apod.
• tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
• během konzultace (příp. workshopů) si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou poradenskou práci. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
• zasláním Vašeho životopisu k posouzení zdarma či následným úpravám vyslovujete svůj souhlas zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Objednáním služby posouzení životopisu a sestavení životopisu na míru poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace služby.
• Nejsem klinická psycholožka a neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.
• Nespolupracuji s pojišťovnami a díky tomu neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností se na mě, prosím, obraťte.

Tereza Ščerbová